Om du istället önskar logga in som administratör klickar du här.

.


Vi tar med oss hjärtat till jobbet!

Har du tänkt på att olyckor och ohälsa kan orsakas av våra beslut och handlingar. Därför är det viktigt att vi gemensamt planerar så att du får rätt förutsättning för att utföra ditt arbete. Samtidigt ger planeringen dig en möjlighet att förebygga oönskade händelser. Det är en av anledningarna till att du ska arbeta säkert – eller inte alls!

På Skanska jobbar vi med IFE som står för Individ, Förebild och Engagemang. Vi vill ha en kultur där vi bryr oss om varandra, tar eget och gemensamt ansvar för att alla mår bra och inte skadas på arbetet.

Skanskas Ordnings- och skyddsregler visar hur du förväntas uppträda i ditt dagliga arbete. Tillsammans tar vi ansvar för att vi alla trivs, mår bra och kommer hem efter en dag på arbetet.


Klicka på boxarna för att läsa mer
Värna om livet
Agera etiskt och öppet
Bli bättre – tillsammans
Vid kundens sida
Värna om livet
Agera etiskt och öppet
Bli bättre – tillsammans
Vid kundens sida
Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert - eller inte alls. Vi går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främjar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.
Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett arbetsklimat där alla får komma till tals.
Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger Ett Skanska-team tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera bästa tänkbara lösning. Vi främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra.
Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder och deras kunder. Vi finns här för att hjälpa våra kunder att göra sina visioner till verklighet.
Risker
Gemensamma arbetssätt
Personlig skydds-utrustning
Olyckor och kriser
Miljöolyckor
Gå aldrig förbi
Risker
Gemensamma arbetssätt
Personlig skydds-utrustning
Olyckor och kriser
Miljöolyckor
Gå aldrig förbi
Du behöver känna till riskerna i ditt arbete och vad du ska göra för att skydda dig och din omgivning.
 • Gå igenom arbetsberedningen och påminn dig om vilka skyddsåtgärder som gäller.
 • Reagera på förändringar.
 • Agera så att ingen skadas av det du gör.

Tänk på att alla arbeten ska riskbedömas och dokumenteras. För riskfyllda arbeten krävs dessutom alltid skriftlig arbetsberedning.

Vi har identifierat högriskområden och tagit fram minimikrav på skyddsåtgärder som gäller för alla på våra arbetsplatser.

Säkra arbetsmetoder finns bland annat för:

 • schaktarbeten
 • lyftoperationer
 • ställningar och väderskydd
 • arbete i lift.

Kontrollera med din arbetsgivare att ditt arbete följer våra säkra arbetsmetoder.

Du ansvarar för att din personliga utrustning underhålls och förvaras så att den är hel och ren.

På Skanskas arbetsplatser gäller obligatorisk personlig skyddsutrustning:

 • skyddshjälm med knäppt hakrem
 • skyddsglasögon
 • skyddshandskar
 • skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd
 • varselkläder på överkroppen.

Kom ihåg att arbetet du ska utföra kan kräva ytterligare skyddsutrustning. Kontrollera om det finns kompletterande krav om skyddsutrustning på din arbetsplats.

Vid en nödsituation är förloppet snabbt och hur du agerar är avgörande.
 • Ta hand om skadade. Ge första hjälpen.
 • Ring 112 – sänd ut vägvisare.
 • Informera närmaste arbetsledare.
 • Spärra av och säkra olycksplatsen.
 • Säkerställ att någon följer med till sjukhus.

Glöm inte att tänka på din egen hälsa och säkerhet så att du kan hjälpa andra.

Du behöver känna till nödlägesrutinerna på din arbetsplats. På Skanska finns en krisjour som kan stödja vid en krissituation. Checklistor och kontaktuppgifter till krisjouren (020-551 551) finns på arbetsplatsens informationstavlor.

Vid en miljöolycka är det viktigt att du agerar snabbt för att minimera skadan.
 • Stoppa läckage och säkra mot brand.
 • Vid behov larma 112.
 • Förhindra spridning.
 • Rapportera till arbetsledningen.

Glöm inte att tänka på din egen hälsa och säkerhet så att du kan hjälpa till.

Spillberedskap finns lättillgängligt och markerad på APD-plan. Checklista finns på arbetsplatsens informationstavla.

Alla miljöolyckor och incidenter ska rapporteras oavsett omfattning. Skanska har skyldighet att rapportera enligt lag.

Ingrip om du ser ett riskfyllt beteende. Dina handlingar och ditt agerande är avgörande.
 • Gå aldrig förbi om du ser någon agera riskfyllt.
 • Avbryt ditt och andras arbete om det innebär allvarlig fara för liv eller hälsa.
 • Rapportera alla tillbud, skador och observationer till din närmaste chef eller ditt skyddsombud.

Genom rapportering bidrar du till att minska riskerna på våra arbetsplatser.

Mångfald och inkludering
Hälsa
Uppmärksamhet
Alkohol och droger
Fotografering och sociala medier
Husdjur
Följ reglerna
Mångfald och inkludering
Hälsa
Uppmärksamhet
Alkohol och droger
Fotografering och sociala medier
Husdjur
Följ reglerna
Mångfald och inkludering
Hälsa
Uppmärksamhet
Alkohol och droger
Fotografering och sociala medier
Husdjur
Följ reglerna
På Skanska vill vi ha ett öppet och inkluderande arbetsklimat där allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara. Vi ska bidra till en arbetsplats där alla behandlas väl, känner sig respekterade och kan vara sig själva i arbetet.
 • Vi har nolltolerans mot ojusta beteenden.
 • Vi agerar när vi ser att något inte står rätt till.

Om du ser eller upplever beteenden som inte är ok, vänd dig i första hand till arbetsplatsledningen eller Skanskas Etiska råd/Hotline.

På Skanska vill vi ha skadefria och hälsosamma arbetsplatser där vi trivs och mår bra. Ta hand om dig själv och din kropp!
 • Vänta inte för länge med att söka hjälp om du har ont eller inte mår bra av någon anledning.
 • Lyssna på tidiga signaler på ohälsa, tex smärta i nacke, axlar och rygg.
 • Arbeta ergonomiskt för att minska belastningen på kroppen.

Gå inte förbi om du ser någon som inte verkar må bra. Vi agerar för att vi bryr oss.

Skanska ser en koppling mellan användning av mobila enheter och olyckor och tillbud. Det är uppmärksamheten som brister.
 • Använd mobila enheterna på ett ansvarsfullt sätt. Du behöver vara uppmärksam på din omgivning.
 • Ställ dig i en säker position vid användning.
 • Använd inte hörlurar eller högtalare om det medför risk för att du inte hör eller brister i uppmärksamhet.
: På Skanskas arbetsplatser är ingen påverkad av alkohol eller droger. Det är förbjudet att förvara, förmedla eller förtära alkohol oavsett tid på dygnet. Det handlar om vår hälsa och säkerhet.
 • Kontakta din arbetsledning om du ser någon på vår arbetsplats vara påverkad eller om du är orolig över någon person.

Vi agerar för att vi bryr oss!

Det råder fotoförbud för externt bruk på vissa av Skanskas arbetsplatser. Kontrollera med arbetsplatsledningen vad som gäller på din arbetsplats.
 • Fråga alltid innan du fotograferar någon!
 • Visa respekt för andra.
 • Ha alltid dina kollegors bästa i tanken innan du sprider eller delar i sociala medier.
Du får inte ta med husdjur till någon av Skanskas arbetsplatser. Vi tar hänsyn till kollegor, underentreprenörer och kunder.

Vi tar hänsyn till kollegor, underentreprenörer och kunder.

Alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa våra Ordnings- och skyddsregler. Den som bryter mot reglerna varnas och/eller avvisas från arbetsplatsen.
 • Vi hjälper varandra att förstå reglernas innebörd.
 • Vi påminner varandra att följa dem.

Nu har du gått igenom Skanska arbetsplatsintroduktion Del 1. Du måste kvittera i rutan nedan för att gå vidare till Del 2 – den arbetsplatsspecifika introduktionen.

Jag har tagit del av och förstått Skanska Sveriges värderingar samt Ordnings- och skyddsregler. Jag kommer att följa dem så att arbetsplatsen är säker och hälsosam för alla som arbetar där.2. Din nya arbetsplats

Börja med att söka efter/hämta upp arbetsplatsintroduktionen till din nya arbetsplats:

Jag har en kod:

Äldre arbetsplatser

Ej godkänd

Hej administratör!

Välkommen till portalen som hjälper dig att skapa, publicera och administrera arbetsplatsintroduktioner till våra arbetsplatser på Skanska. Här har du åtkomst till dina aktuella arbetsplatsintroduktioner, som är publicerade. Du har också åtkomst till påbörjade arbetsplatsintroduktioner som ännu inte är publicerade.

Välj att skapa en ny arbetsplatsintroduktion eller att redigera en aktuell eller påbörjad arbetsplatsintroduktion.

Om du istället önskar logga in som medarbetare och genomför introduktionen klickar du här.

Klicka här för att hantera arbetsplatsintroduktioner.

Det ser ut som att du använder Internet Explorer vilket vissa funktioner i introduktionen inte är optimerade för.

Vi rekommenderar att du istället använder Microsoft Edge FireFox eller Chrome.

Aktuella arbetsplatsintroduktioner

Påbörjade arbetsplatsintroduktioner

 

Redigera arbetsplatsintroduktion

Du börjar med att fylla i följande uppgifter om den nya arbetsplatsen. Avsluta med att klicka på Skapa.
  Läs mer...

  En sekretessbelagd arbetsplats innebär att kursen inte publiceras öppet i portalen. Väljer du att bocka för detta alternativ visas en kod som du sedan kan vidarebefordra till de deltagare som ska gå en sekretessbelagd arbetsplatsintroduktion. Deltagaren använder sedan koden i portalen för åtkomst till den dolda arbetsplatsintroduktionen.   

  Informationen har sparats

  Skapa innehåll

  Här visas samtliga kapitel i arbetsplatsintroduktionen. För att göra det så smidigt som möjligt så är större delen av innehållet i dessa kapitel redan framtaget, och det innehållet visas inte här. Du som administratör bidrar med information som rör din unika arbetsplats.

  Klicka på respektive kapitel för att öppna och sätta igång att skapa arbetsplatsintroduktionen.

   

  Ny på arbetsplatsen

  I kapitel 1 ska du fylla i uppgifter i ett avsnitt: Arbetsplatsens kontakter.

  Fält med stjärna är obligatoriska uppgifter som du alltid måste fylla i.
  Du behöver inte tänka på att spara din text, det gör systemet åt dig.

  Registrera närvaro med ID06-kort

  Arbetsplatsens kontakter  Lägg till kontakt

  Lägg till kontakt

  Lägg till kontakt

  Lägg till kontakt

  Lägg till kontakt

  Eget avsnitt

  Kort om arbetsplatsen

  I kapitel 2 ska du fylla i uppgifter i fyra avsnitt: Fakta, Hur vi kommunicerar, Hur vi arbetar och Arbetsplatsens specifika regler. I kap 2 kan du lägga till ett eget avsnitt med text och bild.

  Till din hjälp finns exempeltext som du skriver över med din egen text.
  Fält med stjärna är obligatoriska uppgifter som du alltid måste fylla i.
  Du behöver inte tänka på att spara din text, det gör systemet åt dig.

  Fakta

   

   

   

  Hur vi kommunicerar


  Hur vi arbetar

  Arbetsplatsens specifika regler

  Eget avsnitt

  Riskerna på arbetsplatsen

  I kapitel 3 ska du välja vilka risker som finns på din arbetsplats. Du gör dina val från samtliga risker som finns i avsnittet Risker. Till vald risk kan du lägga till uppgifter som är specifika för just denna arbetsplats. I kap 3 kan du lägga till en egen risk med text och bild.

  Du behöver inte tänka på att spara din text, det gör systemet åt dig.

  Risker


  APD-plan


  Tänk hållbart

  Fält med stjärna är obligatoriska uppgifter som du alltid måste fylla i.
  Du behöver inte tänka på att spara din text, det gör systemet åt dig.

  Grön arbetsplats

  Projektkrav och miljöcertifiering

  Eget avsnitt

  Lägg till ytterligare ett avsnitt

  Välkommen till Skanska och våra arbetsplatser!  Ogiltigt användarnamn eller lösenord.

  Det ser ut som att du använder Internet Explorer vilket vissa funktioner i introduktionen inte är optimerade för.

  Vi rekommenderar att du istället använder Microsoft Edge FireFox eller Chrome.


  Registrera

  Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: Information om behandling av personuppgifter  (Din arbetsgivare och organisationsnummer finns på ditt ID06kort)
  Glömt lösenord

  Fyll i din e-post för att återställa ditt lösenord.


  E-postadressen finns inte i registret.
  Ett meddelande har skickats till din e-postadress. Följ instruktionerna i meddelandet för att logga in.

  Lägg till en eller flera medarbetare med hjälp av knappen nedan. Fyll sedan i medarbetarnas uppgifter och klicka på "Registrera medarbetare".  Användaren är redan registrerad och tilldelad arbetsplatsintroduktionen.

  Användaren kunde inte skapas: Ogiltig parameter.

  Användaren kunde inte skapas: okänt fel.

  Användaren har registrerats

  Ett fel uppstod när ett eller flera medarbetare skulle registreras. Vänligen kontrollera att alla medarbetares fält är korrekt ifyllda.

   

  Teckenförklaring

  Tecken
  Definition
  DD
  L
  MM
  N
  B
  X
  Z
  YY
  YYY
  YYYY
  PIN
  TIN
  Nu har du tagit del av våra värderingar och den kultur vi vill ha på Skanska.

  För att ha säkra och trivsamma arbetsplatser krävs det mod och engagemang av oss alla. Nu kan du gå vidare till del 2. Sök upp din nya arbetsplats och klicka på ”registrera mig” för att gå vidare till den arbetsplatsspecifika delen.